Podmienky jazdenia počas BIRELL BIKEFEST 2020

UPOZORNENIE
Počas jazdenia na BikeFeste 2020 v Kellys Bikeparku Kálnica je prítomná rýchla zdravotná pomoc. Účasť je však na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ Ski Centrum Kálnica s.r.o. a spoločnosť Sportmedia, s.r.o. nezodpovedá!

PRAVIDLÁ
1.    Každý jazdec má počas jazdy na hlave prilbu. Pre DH jazdcov odporúčame prilbu určenú na downhill alebo motokrosovú. Pri cross country a skákaní do AirBag stačí obyčajná prilba.
2.    Downhill jazdcom odporúčame chrániče krku, chrbta, hrudníka, ramien, predlaktí a predkolení.
3.    Na downhill jazdenie sa používa bicykel s minimálne odpruženou prednou vidlicou. 
4.    Vždy jazdia na jednej trati minimálne dvaja. 
5.    Pri úraze na trati je biker povinný poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať RZP, minimálne oznámiť úraz obsluhe Bikeparku Kálnica pri vleku.
6.    Každý na trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.
7.    Trať je zakázané akokoľvek svojvoľne upravovať, meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť bikerov na trati

PREHLÁSENIE BIKERA
·         Svojim podpisom potvrdzujem a prehlasujem že jazdím v Bikeparku Kálnica na vlastnú zodpovednosť a som si vedomý všetkých rizík spojených s touto športovou disciplínou.
·         Prehlasujem, že som sa zoznámil s upozornením a pravidlami, ktoré sa zaväzujem dodržiavať.
·         Prehlasujem, že som si trate najskôr prešiel a uvedomujem si, že sú rýchle a technicky náročné. Pri každej jazde musím prispôsobiť rýchlosť a techniku svojim schopnostiam.
·         Prehlasujem, že môj bicykel a všetko technicko-materiálne zabezpečenie je v dobrom technickom stave bez známok poškodení a nadmierneho opotrebenia. 
·         Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by tejto účasti bránila.
·         Prehlasujem, že som si vedomý toho, že mám všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo materiály, ktoré vzniknú mne, prevádzkovateľovi, alebo tretím osobám pred, počas, či po skončení jazdenia. 
·         Prehlasujem, že som poistený pre prípad úrazu.

V prípade jazdcov mladších ako 18 rokov treba  doniesť toto prehlásenie s podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu!

Organizátor

Generálny partner

Hlavný partner

Hlavný mediálny partner

Mediálny partner