Pravidlá a podmienky vstupu do areálu Birell BikeFestu

Festivalový areál je prístupný návštevníkom od štvrtka, 1. júna 2023. Oficiálny program sa začína v piatok 2. júna 2022 o 10.00 hod. a končí v nedeľu, 4. júna 2023 o 17:00 hod. 

V areáli festivalu sa nachádza infostánok (v priestore registrácie na preteky). Nájdete tu informácie o priestorovom usporiadaní festivalu, časovom rozvrhu pretekov a o zdravotnej službe. 

V areáli je zabezpečená usporiadateľská služba a bod prvej pomoci. Areál nie je strážený a za bezpečnosť vecí v areáli, v kempe a na parkoviskách usporiadatelia nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné predmety, peniaze, atď. Ak prídete na Birell BikeFest vlastným bicyklom, môžete si ho v prípade potreby odložiť v úschovni bicyklov za jednorazový poplatok 5 €/deň.  
 
1. Zmena programu vyhradená. Zaplatené štartovné alebo požičovné za bicykle sa nevracia. 
2. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou návštevníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb. 
3. Stanovanie mimo vyhradeného priestoru je prísne zakázané. Stany, ktoré porušia tento bod budú premiestnené k infostánku.
4. Vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj súhlas s tým, že fotografie alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia. 
5. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklenené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety vrátane petárd a mordeblí, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov). 
6. Osoby vstupujúce do areálu môžu prejsť kontrolou.  
7. Fajčenie je povolené vo všetkých otvorených priestoroch okrem areálu Detskej zóny.
8. V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora. 
9. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na opustenie areálu. 
10. Parkovanie je možné na záchytnom parkovisku - asi 3 km od festivalového areálu a na parkovisku v blízkosti Birell BikeFestu. Vozidlo musí byť zaistené proti samovoľnému pohybu ručnou brzdou a zaradenou rýchlosťou, prípadne pákou zaradenou v parkovacej polohe pri automatických prevodovkách.  
11. Stanovanie medzi autami na parkovisku je zakázané a takto postavené stany budú demontované a premiestnené k stanovisku infostánku. 
12. Varovanie: nadmerné športové nasadenie môže spôsobiť umiestnenie na víťazných priečkach jednotlivých disciplín.  

Pravidlá jazdenia
1. Každý jazdec musí mať počas jazdy na hlave prilbu. Pre downhill jazdcov odporúčame motokrosovú alebo prilbu určenú na downhill. Pri všetkých ďalších disciplínach postačuje certifikovaná cyklistická prilba. 
2. Downhill jazdcom odporúčame chrániče krku, chrbta, hrudníka, ramien, predlaktí a predkolení. 
3. Na downhill jazdenie sa používa bicykel s minimálne odpruženou prednou vidlicou.  
4. Kvôli bezpečnosti vždy jazdia na jednej trati minimálne dvaja jazdci.  
5. Pri úraze na trati je biker povinný poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať rýchlu zdravotnú pomoc, minimálne oznámiť úraz obsluhe Freeride Bikepark Kálnica pri vleku. 
6. Každý na trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, a nespôsobil škodu sebe ani iným ľuďom. 
7. Trať je zakázané akokoľvek svojvoľne upravovať, meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť bikerov na trati.
V prípade jazdcov mladších ako 18 rokov treba doniesť prehlásenie bikera s podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu!

Usporiadateľská služba
Zástupcovia usporiadateľskej služby sú osobitne označení. K usporiadateľom patria najmä: 
- bezpečnostná služba – oblečenie s nápisom SECURITY a s identifikačným číslom 
- zdravotníci – biely odev alebo uniforma Záchrannej služby   
- požiarna služba – uniforma požiarnej služby 
- usporiadatelia, brigádnici – oblečení v tričkách s logom Birell BikeFest a nápisom EVENT STAFF.

Naši partneri.
Ďakujeme.

Organizátor

Generálny partner

Hlavní partneri

Sponzor časomiery

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Oficiálni dodávatelia